مشاوره مشاوره کاربری، موقعیت پروژه، ابعاد زمین، متراژ، نوع متریال، فروش.... طراحی طراحی اماکن مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی، فضای سبز .... نظارت نظارت بر اجرا و پیشرفت پروژه ،انتخاب و خرید متریال، روش اجرا .... اجرا مجری پروژه های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی، فضای سبز و بازسازی ....