طرح هاي كتابخانه ملي

طرح های کتابخانه ملی ؛ مرکز اسناد و کتب خطی اسلام آباد ؛ دانشکده مدیریت صنعتی در هر یک از این سه طرح که مقر آنها در بستری طبیعی گسترده است ؛ شکافی در دل خاک پدید آمده و تمثیلی از کوه را در محیطی مقدس تداعی میکند. این شکاف...

طرح های کتابخانه ملی ؛ مرکز اسناد و کتب خطی اسلام آباد ؛ دانشکده مدیریت صنعتی در هر یک از این سه طرح که مقر آنها در بستری طبیعی گسترده است ؛ شکافی در دل خاک پدید آمده و تمثیلی از کوه را در محیطی مقدس تداعی میکند. این شکاف در بخش آغازین خود پهن و ف