کتاب های معماری، شهرسازی و عمران

Solar House

Solar House

خانه خورشیدی

نویسنده: Terry Galloway

دسته بندی: Architectural Design


Spaced out

Spaced out

حد فاصل

نویسنده: nicola galmori

دسته بندی: Architectural Design


Spaces Speak, Are You Listening?

Spaces Speak, Are You Listening?

فضاها سخن می گویند،می شنوید؟

نویسنده: barry blesser

دسته بندی: Architectural Design


Structure as Architecture

Structure as Architecture

ساختار معماری

نویسنده: Andrew W. Charleson

دسته بندی: Architectural Design