پروژه اداری کارخانه حباب

پروژه اداری کارخانه حباب

پروژه اداری کارخانه حباب

جزییات پروژه

پروژه اداری کارخانه حباب

  • آرشیتکت:          دکوساو
  • مجری:          دکوساو
  • مکان:          کارخانه حباب
  • تاریخ اجرا:    18 مهر 1395
  • نوع پروژه:    طراحی داخلی کارخانه
  • کارفرما:          کارخانه حباب