پروژه تجاری پیتزا مازاله

پروژه تجاری پیتزا مازاله

پروژه تجاری پیتزا مازاله

جزییات پروژه

پروژه تجاری پیتزا مازاله

  • آرشیتکت:          دکوساو
  • مشاور طرح:    دکوساو
  • مجری:          دکوساو
  • تاریخ اجرا:    18 مهر 1395
  • نوع پروژه:    طراحی داخلی رستوران
  • کارفرما:          پیتزا مازاله